A Cíviskert Bt. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy társaságunk a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Cíviskert Bt. korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató.  

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: 

Cíviskert Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert Fő út 59. 

Postacím: 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert Fő út 59. 

Email cím: info@ck-home.hu 

Telefonszám: +36209642063 

ADÓSZÁM: 21487026-2-09 

Cégjegyzékszám: 09 06 011947 

A bejegyző bíróság megnevezése:  

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a hírlevél rendszeres megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására, valamint külön kérésre személyre szabott árajánlat adására és kapcsolatfelvételre használjuk.  

2.) Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok: 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak: 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). 
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

Fogalmak: 

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján 

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

különleges adat:  

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Adatkezelési alapelveink: 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

 Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

ck-home.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama: 

 • Az adatkezelő megnevezése: Cíviskert Bt. 
 • Az adatkezelés megnevezése: árajánlatadás, megrendelés és kapcsolatfelvétel 
 • Az adatkezelés célja: Árajánlatok megküldése e-mailen keresztül, valamint külön kérésre kapcsolatfelvételre küldött és alkalmazott válaszok telefonon vagy e-mailen keresztül. 
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)) 
 • Kezelt adatok: Név, cím, telefonszám, email cím, meglátogatott aloldalak, IP cím. 
 • A tényleges adatkezelés helye: 4028 Debrecen, Kassai út 7. 
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi és, vagy kézi 
 • Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet  jelezhet a megjelölt elérhetőségeink egyikén. 
 • Az érintettek köre: Árajánlatkérők, megrendelők, kapcsolatfelvevők. 

JOGORVOSLAT:  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

TÁJÉKOZTATÓ KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

 1. Adatkezelő megnevezése (a kamera rendszer üzemeltetője):
Cégnév: Cíviskert Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 7.
Cégjegyzékszám: 09 06 011947
Adószám: 21487026-2-09
Képviseli: Hegedűsné Pálóczy Gabriella
 1. Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem            céljából     elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést valamint képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az Ön magatartását is.
 2. Ezen adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 3. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartás alapján is magadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy. Ezen adatkezelés célját a 2. pont tartalmazza, jogalapja az érintett hozzájárulása.
 4. Tárolás ideje: A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
 5. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye.
 6. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, adatkezelő vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.
 7. Adatbiztonsági intézkedések:
  a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
  b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
  c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
  d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
  e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
  f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.
  g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
  h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
  i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás kezdeményezése felől haladéktalanul intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.
 8. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről
  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
  Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben.
  Az érintettnek joga van a tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóságnál panaszt tehet. Joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.
  Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.